KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THI KẾT THÚC KHÓA HỌC LỚP SƠ CẤP 1 NĂM 2018

Đăng bởi TTTT vào 441

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

PHÒNG ĐÀO TẠO

     Số:          /KH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC TẬP VÀ THI KẾT THÚC KHÓA HỌC LỚP SƠ CẤP 1 NĂM 2018

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thực tập và thi kết thúc khóa học đối với lớp Sơ cấp 1 năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch thực tập

1.1. Nội dung thực tập: Tìm hiểu về qui trình sản xuất và các thiết bị sử dụng trong sản xuất in (theo chuyên ngành được học) tại cơ sở thực tập. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan nơi thực tập, hình thành kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức tác phong nghề nghiệp. Trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tay nghề chuyên môn, kĩ năng điều hành của tổ chức nơi thực tập.

1.2. Thời gian thực tập: Từ ngày 25/6/2018 đến 31/8/2018 (10 tuần).

1.3. Hồ sơ thực tập bao gồm:

- Đơn xin thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập (theo mẫu);

- Phiếu nhận xét kết quả thực tập của học sinh (phiếu số 1) có xác nhận của đơn vị và giáo viên hướng dẫn (kèm theo bảng chấm công có xác nhận của đơn vị thực tập);

- Phiếu báo cáo kết quả thực tập của học sinh (phiếu số 2) có xác nhận của giáo viên;

- Kế hoạch thực tập của học sinh (khoa xây dựng và triển khai).

1.4. Tổ chức thực hiện:

  1. Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị nội dung hồ sơ thực tập gửi về các Khoa trước ngày 1/6/2018;

- Lập danh sách, địa chỉ thực tập, tham gia thăm, kiểm tra một số địa điểm thực tập.

  1. Khoa Công nghệ In:

- Triển khai kế hoạch thực tập tới học sinh trước ngày 4/6/2018;

- Lập danh sách và quản lý học sinh đăng kí công ty thực tập: Phân công và hướng dẫn học sinh đăng ký thực tập theo nhóm từ 2-4 người. Hoàn thiện danh sách đăng kí thực tập cho phòng Đào tạo trước ngày 10/6/2018.

- Phân công giáo viên hướng dẫn và quản lý học sinh đi thực tập. Giáo viên hướng dẫn phối hợp với công ty để đánh giá năng lực của từng học sinh.

- Kết thúc thời gian thực tập giáo viên nhận xét và cho điểm thực tập nghề nghiệp. Khoa gửi điểm về phòng Đào tạo trước ngày 8/9/2018.

- Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ động liên lạc với cơ sở thực tập của học sinh trước ngày đưa học sinh đi thực tập.

- Khoa làm việc với phòng Tổ chức Hành chính để lấy giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các giáo viên hướng dẫn thực tập.

  1. Học sinh, sinh viên tham gia thực tập:

- Từ ngày 5/6/2018: Nhận hồ sơ thực tập và đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm từ 2-4 người;

- Từ ngày 25/6 đến 31/8/2018: Tham gia thực tập tại đơn vị đã đăng ký.

- Hoàn thành đầy đủ hồ sơ thực tập và nộp về Khoa Công nghệ in trước ngày 3/9/2018.

2. Kế hoạch thi kết thúc khóa học

2.1. Điều kiện thi kết thúc khóa học: Các điểm tổng kết môn học, mô-đun phải đạt từ  5 điểm trở lên; Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức thi kết thúc khoá học; Đóng học phí đầy đủ theo quy định.

2.2. Môn thi và thời gian thi kết thúc khóa học:

- Môn: Thực hành nghề in offset; Thực hành hoàn thiện xuất bản phẩm.

- Thời gian: Từ ngày 10 đến 13/9/2018 (8h đến 17h).

- Hình thức: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp in offset hoặc hoàn thiện sản phẩm in.

2.3. Tổ chức thực hiện:

  1. Đối với khoa Công nghệ in

- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh thiếu điểm vì nhập học muộn để phòng Đào tạo lên kế hoạch dạy bù trước khi học sinh đi thực tập.

- Hoàn thiện điểm tổng kết môn học hoặc môdun và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 21/6/2018.

- Hoàn thiện điểm thi kết thúc khóa học và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 17/9/2018.

- Khoa chủ động tổ chức ôn thi cho học sinh nếu lớp có yêu cầu.

  1. Đối với học sinh:

- Nộp lệ phí thi và cấp chứng chỉ tốt nghiệp: 300.000 đ/học sinh về phòng Đào tạo trước ngày 15/9/2018.

2.4. Thời gian kết thúc khóa học

Bế giảng và cấp chứng chỉ tốt nghiệp dự kiến vào tháng 10 năm 2018.

Nơi nhận:

- Khoa CNI;

- Lớp SC1-2018 (GVCN);

- Đăng Website;

- Lưu: ĐT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

Các tin đã đưa:
» Kế hoạch thi học kỳ IV khối lớp CĐ16 và học kỳ II khối lớp CĐ17CNI-1 (5/22/2018 11:33:00 AM)
» Kế hoạch giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2017-2018 (5/21/2018 9:16:00 AM)
» Đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp In tổ chức cho Đoàn viên về nguồn (3/27/2018 11:14:00 AM)
» Hướng tới Ngày Sách Việt Nam lần thứ V (3/23/2018 10:57:00 AM)
» Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018 (3/15/2018 11:26:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi