QĐ(Ban hành quy chế tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng năm 2018

Đăng bởi TTTT vào 1029

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   18  /QĐ-CĐCNI

         Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH                           

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số: 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Qui định Qui chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Qui định về đào tạo trình độ sơ cấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Qui chế tuyển sinh sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định 39/QĐCĐCNI ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp In Ban hành Quy chế tuyển sinh sơ cấp, trung cấp, cao đẳng năm 2017. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp In; các Ông (Bà) trưởng, phó các phòng chức năng, khoa chuyên môn; các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                                                                TRẦN VĂN SƠN

Quy chế tuyển sinh tải xuống tại đây

Phiếu đăng ký tuyển sinh tải xuông tại đây

Các tin đã đưa:
» Tuyển sinh năm 2018 (3/19/2018 2:02:00 PM)
» Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 (3/15/2018 11:14:00 AM)
» THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP NGHỀ & NGẮN HẠN NĂM 2018 (1/11/2018 4:12:00 PM)
» THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP NGHỀ VÀ NGẮN HẠN NĂM 2018 (1/11/2018 4:08:00 PM)
» PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ & LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN (1/11/2018 10:12:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi