Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Đăng bởi tttt vào 587

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham dự hội nghị có Ban Giám hiệu Nhà trường cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường. Hội nghị đã nghe Hiệu trưởng nhà trường – Ông Trần Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Trong đó, báo cáo đã tổng kết cơ bản và  toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị, cán bộ, viên chức năm 2018 của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Ảnh: Hiệu trưởng Trường CĐCN In đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, kế hoạch công tác năm 2018

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 55 năm thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp In. Trong năm qua, Nhà trường tiếp tục tăng cường và duy trì công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực: Công tác quản lý cán bộ được chú trọng; Công tác đào tạo được coi là nhiệm vụ trọng tâm; Các đơn vị trong Trường tiếp tục nâng cao chất lượng làm việc, nề nếp dạy và học được nâng cao một bước. Nhờ sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Trường Cao đẳng Công nghiệp In đã vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên trở thành một trong 7 đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của Bộ Thông tin và truyền thông. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, Nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 với 10 nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luôn cập nhật, thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ, Ban, Ngành và phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên;

2. Ban Giám hiệu, các đồng chí cán bộ, Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động và trong công tác; Đấu tranh và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí;

3. Kiện toàn tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Triển khai công tác quy hoạch cán bộ ổn định nhà trường đi vào hoạt động có hiệu quả;

4. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, làm mới các qui chế, qui trình quản lý còn thiếu và chưa hợp lý;

5. Nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đội ngũ giảng viên theo hướng thực hành; Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và đặc điểm của Nhà trường;

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở in để mở rộng các hình thức; Đào tạo phục vụ nhu cầu ngành và xã hội;

7. Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phấn đấu số HSSV tăng 15% so với năm 2017;

8. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực; Bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo giữa Nhà trường và các đối tác trong và ngoài nước;

9. Xác định vị trí việc làm, rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên sắp xếp lại phù hợp với thực tế của Nhà trường và tiếp tục thực hiện công tác tinh giản biên chế theo qui định;

10. Trình Bô Thông tin và Truyền thông về kế hoạch tuyển dụng năm 2018 để bổ sung nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Đức Cương phát động phong trào thi đua năm 2018

Đại diện Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp In, đồng chí Đỗ Đức Cương trình bày báo cáo công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 và phát động thi đua năm 2018. Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2017 cho thấy những thành công của tổ chức Công đoàn Nhà trường trong việc tập hợp sức mạnh của quần chúng, khẳng định vai trò và vị trí của tập thể Nhà trường trong suốt quá trình hoạt động. Công đoàn Trường đã đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động; Tham gia quản lý cơ quan; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thi đua, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Công tác tài chính Công đoàn, kiểm tra, văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao, công tác nữ công ... được thực hiện tốt. Đúc kết bài học kinh nghiệm trong năm qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp In đề ra 9 mục tiêu trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

1. Thực hiện tốt chế độ chính sách, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn hàng năm;

2. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn hàng năm và các phong trào thi đua do Nhà trường và cấp trên phát động;

3. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Tiếp tục tham gia công tác quản lý; Hoàn thành chỉ tiêu đề ra, phối hợp triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo hàng năm;

5. Xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền tham gia xây dựng Công đoàn Trường trở thành tập thể lao động tiên tiến, tổ chức công đoàn vững mạnh;

6. Đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình”;

7. Thực hiện nghiêm 02 bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện Năm kỷ cương hành chính;

8. Thực hiện tốt công tác kiểm tra công đoàn của Ủy ban kiểm tra; Thực hiện tốt công tác thu – chi và quản lý ngân sách công đoàn, công khai, minh bạch; Thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn;

9. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Quân tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh nơi công cộng.

Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng chí Đỗ Đức Cương đã thay mặt tổ chức Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2018. Theo đó, phong trào thi đua được chia thành 02 đợt: Đợt 1 (Từ tháng 01/01/2018 đến 30/6/2018) và Đợt 2 (Từ 01/7/2018 đến 30/11/2018).  

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác Thanh tra nhân dân năm 2018. Báo cáo nêu các kết quả đạt được cơ bản của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, qua đó đề xuất 04 nhiệm vụ cơ bản của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2018.

Trong phần tham luận tại Hội nghị, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính - đồng chí Trần Hữu Kiên đã phát biểu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo cũng như hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ Nhà trường. Tham luận công tác tuyển sinh do Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo đã đề ra những hướng đi mới trong tuyển sinh Nhà trường. Trăn trở và tâm huyết với công tác nâng cao chất lượng của nhà giáo, đồng chí Phan Hữu Tâm – Tổ trưởng Tổ Bộ môn Chế bản – Khoa Công nghệ In đã nêu 8 giải pháp có ý nghĩa thực tiễn để góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh cho Trường Cao đẳng Công nghiệp In hôm nay.

Ảnh: Đồng chí Lưu Thị Khuyên trình bày tham luận về công tác tuyển sinh

Tất cả các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của đoàn viên công đoàn tại Hội nghị được Hiệu trưởng Trần Văn Sơn giải đáp thỏa đáng. Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Trường Cao đẳng Công nghiệp In được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Với tinh thần công khai, minh bạch, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đã đi vào các vấn đề trọng tâm, cốt lõi và thiết thực đối với công cuộc xây dựng và phát triển Nhà trường. Kết thúc Hội nghị, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp In quyết tâm bước vào một năm công tác mới với những mục tiêu cụ thể để đưa Nhà trường ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.  

 

 

Các tin đã đưa:
» Trường Cao đẳng Công nghiệp In ký Giao ước thi đua năm 2018 (1/18/2018 11:26:00 AM)
» KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I KHỐI LỚP CĐ17 (12/27/2017 9:22:00 AM)
» Bộ TT&TT tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (12/25/2017 8:39:00 AM)
» Thứ trưởng Phan Tâm về thăm và dự Tổng kết năm công tác 2017 Trường Cao đẳng Công nghiệp In (12/22/2017 5:04:00 PM)
» KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ III KHỐI LỚP CĐ16, HỌC KỲ V KHỐI LỚP CĐ15CNI (11/23/2017 12:51:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi