KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I KHỐI LỚP CĐ17

Đăng bởi TTTT vào 500

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

                

 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

 THI HỌC KỲ I KHỐI LỚP CĐ17

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRƯỚC KHI THI

1. Các Khoa đôn đốc GV giảng dạy theo Thời khóa biểu và chủ động dạy bù (nếu có) đối với các lớp nêu trên đến hết ngày 05/01/2018.

2. GV phụ trách các môn học lý thuyết và thực hành hoàn thành các công việc sau:

            - Kiểm tra: Cho đủ số điểm theo qui định đối với từng hệ. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ đầu điểm kiểm tra (có lí do) thì GVBM tổ chức kiểm tra cho đủ điểm, trường hợp học sinh, sinh viên thiếu đầu điểm kiểm tra không có lí do thì GV cho điểm “0” vào đầu điểm đó.

- Ghi điểm kiểm tra định kỳ môn học vào “Sổ điểm” trước ngày 16/01/2018. Sau khi đã vào điểm, không được sửa chữa, tẩy xóa. Nếu môn học nào không vào điểm ở “Sổ điểm” đúng thời hạn thì coi như GV không hoàn thành nhiệm vụ.

- GV bộ môn gửi danh sách số HSSV không đủ điều kiện dự thi (theo Quy chế Đào tạo) về Phòng Đào tạo trước ngày 02/01/2018. Kết thúc ngày dạy 05/01/2018 nếu còn HSSV không đủ điều kiện dự thi đề nghị GVBM gửi danh sách bổ sung về Phòng Đào tạo.

3. Phòng Tài chính-kế toán lập danh sách HSSV chưa nộp học phí về Phòng Đào tạo trước ngày 02/01/2018.

II. LỊCH THI

1. Thời gian:

  Thi buổi chiều từ 14h.

2. Địa điểm:

              Phòng học nhà A.

3. Lịch thi các môn lý thuyết

Ngày thi

Buổi

Lớp

Môn thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

08/01/2018

Chiều

CĐ17CNI

Xác suất thống kê

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

10/01/2018

Chiều

CĐ17CNI

Tin học đại cương

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

12/01/2018

Chiều

CĐ17CNI

Toán cao cấp

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

15/01/2018

Chiều

CĐ17CNI

Tiếng anh 1

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

17/01/2018

Chiều

CĐ17CNI

Hoá học đại cương

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

19/01/2018

Chiều

CĐ17CNI

Vật lý đại cương

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

III. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. GV giảng dạy ra đề thi có xác nhận của Trưởng khoa, niêm phong gửi Phòng Đào tạo trước ngày 02/01/2018.

2. Giáo viên coi thi đến Phòng Đào tạo (P201 nhà A) trước giờ thi 10 phút.

3. Ngày hôm sau của từng buổi thi, các Khoa có môn thi thuộc khoa phụ trách cử GV đến nhận bài thi về chấm và trả bài thi về phòng Đào tạo sau 3 ngày (tính từ khi nhận bài thi).

4. GV chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi học phần đến HSSV lớp mình phụ trách.

5. Những HSSV chưa hoàn thành đóng tiền học phí theo danh sách Phòng Tài chính-kế toán lập không được thi.

6. Các đồng chí Trưởng khoa có trách nhiệm phân công, đôn đốc nhắc giáo viên tham gia coi thi, chấm thi thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

 

Nơi nhận:

       - Ban giám hiệu (để b/c);

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

ĐÀO TẠO

- Các Phòng (để phối hợp);

- Các Khoa;

- GVCN;

- Đăng lên website;

- Lưu: Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Hòa Bình

 

Các tin đã đưa:
» Bộ TT&TT tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (12/25/2017 8:39:00 AM)
» Thứ trưởng Phan Tâm về thăm và dự Tổng kết năm công tác 2017 Trường Cao đẳng Công nghiệp In (12/22/2017 5:04:00 PM)
» KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ III KHỐI LỚP CĐ16, HỌC KỲ V KHỐI LỚP CĐ15CNI (11/23/2017 12:51:00 PM)
» Lễ kỉ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 – 2017 (11/21/2017 2:26:00 PM)
» Trường Cao đẳng Công nghiệp In tưng bừng tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp In (1962 – 2017) (11/15/2017 3:02:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi