Kế hoạch thực tập nghề nghiệp lớp SCN2 năm 2017

Đăng bởi TTTT vào 210

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

                   PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


         Số:          /KH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực tập nghề nghiệp lớp SCN2 năm 2017

1. Mục đích, yêu cầu:

Gắn liền quá trình đào tạo kết hợp với thực tế sản xuất tại các Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp In, góp phần bổ sung và nâng cao hiểu biết chuyên môn và nghiệp vụ, rèn luyện các kỹ năng tay nghề cho học sinh, sinh viên của nhà trường. Qua đó, tăng cường xây dựng mối quan hệ chia sẻ, hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp in.

2. Nội dung, thời gian và hồ sơ thực tập:

v Nội dung thực tập:

Tìm hiểu về qui trình sản xuất và các thiết bị sử dụng trong sản xuất in (theo chuyên ngành được học) tại cơ sở thực tập. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan nơi thực tập, hình thành kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức tác phong nghề nghiệp. Trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tay nghề chuyên môn, kĩ năng điều hành của tổ chức nơi thực tập.

v Thời gian thực tập:

Thực tập từ ngày 30/10/2017 đến  05/01/2018 (10 tuần).

v Hồ sơ thực tập bao gồm:

- Đơn xin thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập (theo mẫu);

- Phiếu nhận xét kết quả thực tập của học sinh (theo mẫu) có xác nhận của đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn (kèm theo bảng chấm công có xác nhận của đơn vị thực tập);

- Phiếu báo cáo kết quả thực tập của học sinh (theo mẫu) có xác nhận của giáo viên;

- Kế hoạch thực tập của học sinh (khoa xây dựng và triển khai).

3. Tổ chức thực hiện:

v Phòng Đào tạo

- Chuẩn bị nội dung hồ sơ thực tập gửi về các Khoa trước ngày 04/10/2017;

- Lập danh sách, địa chỉ thực tập;

- Tham gia thăm, kiểm tra một số địa điểm thực tập.

v Khoa Công nghệ In

- Triển khai kế hoạch thực tập tới học sinh trước ngày 09/10/2017:

- Lập danh sách và quản lý học sinh đăng kí công ty thực tập:

+ Phân công và hướng dẫn học sinh đăng ký thực tập theo nhóm từ 2-4 người.

+ Hoàn thiện danh sách đăng kí thực tập cho phòng Đào tạo trước ngày 13/10/2017.

- Phân công giáo viên hướng dẫn và quản lý học sinh đi thực tập. Giáo viên hướng dẫn phối hợp với công ty để đánh giá năng lực của từng học sinh.

- Kết thúc thời gian thực tập giáo viên nhận xét và cho điểm thực tập nghề nghiệp. Khoa gửi điểm về phòng Đào tạo trước ngày 14/01/2018.

- Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ động liên lạc với cơ sở thực tập của học sinh trước ngày đưa học sinh đi thực tập.

- Khoa làm việc với phòng Tổ chức Hành chính để lấy giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các giáo viên hướng dẫn thực tập.

v Học sinh, sinh viên tham gia thực tập

- Từ ngày 05/10- 13/10/2017: Nhận hồ sơ thực tập và đăng ký thực tập theo nhóm, mỗi nhóm từ 2-4 người;

- Từ ngày 30/10/2017 - 05/01/2018: Chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để phục vụ cho thực tập. Chấp hành đúng nội quy của cơ sở thực tập. Tham gia tích cực các hoạt động sản xuất, các phong trào của cơ sở. Có quan hệ tốt với cán bộ, nhân viên và nhân dân địa phương nơi thực tập. Hoàn thành đầy đủ hồ sơ thực tập theo quy định và nộp về Khoa.

- Học sinh nộp báo cáo thực tập về Khoa công nghệ in trước ngày 08/01/2018.

 

Nơi nhận:

- Khoa CNI;

- Lớp SCN2 (GVCN);

- Đăng Website;

- Lưu: ĐT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

 

Các tin đã đưa:
» Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa học lớp SCN2 năm 2017 (10/3/2017 5:38:00 PM)
» Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Trường In (1962 – 2017) (10/2/2017 8:58:00 AM)
» Tham dự Hội nghị Chi Hội in miền núi trung du phía bắc 2017 (9/30/2017 9:00:00 PM)
» Thi lần 2, Học kỳ II khối lớp CĐ16, Học kỳ IV khối lớp CĐ15, Học kỳ II, III khối lớp CĐ15VLVH (9/15/2017 9:08:00 AM)
» Khai giảng Khóa đào tạo kiến thức – kỹ năng vận hành thiết bị ngành in cho cán bộ, công nhân Nhà in Báo Vĩnh Phúc (9/13/2017 11:41:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi