Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa học lớp SCN2 năm 2017

Đăng bởi TTTT vào 198

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số:          /KH-ĐT                                                 Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi kết thúc khóa học lớp SCN2 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017;

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa học đối với lớp Sơ cấp nghề 2 năm 2017 như sau:

1. Điều kiện thi kết thúc khóa học

Các điểm tổng kết môn học, mô-đun phải đạt từ  5 điểm trở lên; Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức thi kết thúc khoá học; Đóng học phí đầy đủ theo quy định.

2. Môn thi kết thúc khóa học

- Môn: Thực hành nghề in offset; Thực hành hoàn thiện xuất bản phẩm.

- Thời gian: Từ ngày 05 đến 06/02/2018 (8h đến 17h).

- Hình thức: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp in offset hoặc hoàn thiện sản

                    phẩm in.

3. Yêu cầu thực hiện:

v Đối với học sinh:

- Nộp hồ sơ thực tập trước ngày 08/01/2018;

- Nộp lệ phí thi và cấp chứng chỉ tốt nghiệp: 300.000 đ/học sinh về phòng Đào tạo trước ngày 15/01/2018.

v Đối với khoa Công nghệ in

- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh thiếu điểm vì nhập học muộn để phòng Đào tạo lên kế hoạch dạy bù trước khi học sinh đi thực tập.

- Hoàn thiện điểm tổng kết môn học hoặc môdun và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 30/10/2018.

- Khoa chấm điểm thực tập và nộp điểm về Phòng Đào tạo trước ngày 14/01/2018.

- Hoàn thiện điểm thi kết thúc khóa học và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 09/02/2018.

- Khoa chủ động tổ chức ôn thi cho học sinh nếu lớp có yêu cầu.

4. Thời gian kết thúc khóa học

Bế giảng và cấp chứng chỉ tốt nghiệp dự kiến vào tháng 03 năm 2018.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Khoa CNI;

- Lớp SCN2 (GVCN);

- Đăng Website;

- Lưu: ĐT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

Các tin đã đưa:
» Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Trường In (1962 – 2017) (10/2/2017 8:58:00 AM)
» Tham dự Hội nghị Chi Hội in miền núi trung du phía bắc 2017 (9/30/2017 9:00:00 PM)
» Thi lần 2, Học kỳ II khối lớp CĐ16, Học kỳ IV khối lớp CĐ15, Học kỳ II, III khối lớp CĐ15VLVH (9/15/2017 9:08:00 AM)
» Khai giảng Khóa đào tạo kiến thức – kỹ năng vận hành thiết bị ngành in cho cán bộ, công nhân Nhà in Báo Vĩnh Phúc (9/13/2017 11:41:00 AM)
» Hoạt động đầu khóa dành cho các tân sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp In khóa 2017 – 2020 (8/29/2017 4:19:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi