Thi lần 2, Học kỳ II khối lớp CĐ16, Học kỳ IV khối lớp CĐ15, Học kỳ II, III khối lớp CĐ15VLVH

Đăng bởi TTTT vào 196

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP IN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thi lần 2, Học kỳ II khối lớp CĐ16, Học kỳ IV khối lớp CĐ15,

Học kỳ II, III khối lớp CĐ15VLVH

I/ LỊCH THI

Thi môn lý thuyết

Ngày

Buổi

Thời gian

Phòng thi

Môn thi

GV coi thi

Thứ 4 27/9/2017

Chiều

Ca 1

(từ 14h-15h30)

 P.304 nhà A

1. Cấu trúc máy in

2. Lý thuyết PC ảnh

3. Kỹ thuật trình bày

4. Cơ ứng dụng

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Ca 2

(từ 15h35-17h05)

 P.304 nhà A

1. Điện kỹ thuật

2. Vẽ kỹ thuật

3. Xác suất thống kê

Thứ 5 28/9/2017

Chiều

Ca 1

(từ 14h-15h30)

 P.304 nhà A

1. Hóa môi trường

2. Vật liệu in

3. KN làm việc nhóm

4. Vật lý đại cương

5. Hóa lý

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

 

II/ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Học sinh, sinh viên có môn thi trùng buổi thì sẽ thi môn thi tiếp theo ngay sau khi kết thúc môn thi trước đó.

2. Lệ phí thi lại:  40.000đ/môn thi, HSSV nộp lệ phí tại phòng thi cho giám thị coi thi.

3. Đề thi: GV giảng dạy các môn có học sinh, sinh viên thi lại nộp đề thi cho đ/c Đức - Phòng Đào tạo trước ngày 25/9/2017.

4. Các đồng chí Trưởng khoa xem lịch để phân công GV cho hợp lý. GV coi thi đến Phòng Đào tạo (P.201 nhà A) trước giờ thi 10 phút.

5. Các Khoa có môn thi thuộc Khoa phụ trách đến nhận bài thi tại Phòng Đào tạo vào lúc 15h - 16h  ngày 29/9/2017. Hạn cuối nộp điểm ngày 05/10/2017.

6. Đề nghị các Khoa chỉ đạo GVCN thông báo đầy đủ lịch thi này tới HSSV (Có danh sách kèm theo).

 

Nơi nhận

       - Ban giám hiệu (để b/c);

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

ĐÀO TẠO

- Các Phòng (để phối hợp);

- Các Khoa;

- GVCN;

- Đăng lên website;

- Lưu: Đào tạo.

Nguyễn Hòa Bình

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP IN
    PHÒNG ĐÀO TẠO  
 
 
   
 
       
Danh sách HSSV thi lần 2, Học kỳ II khối lớp CĐ16
  Học kỳ IV khối lớp CĐ15CNI; Học kỳ II, III khối lớp CĐ15VLVH
           
TT Môn thi Họ và tên Lớp  Ghi chú
1 Cấu trúc máy in Phương Văn  Phong CĐ15CNI  
Nguyễn Hữu  Hải CĐ15CNI  
Phùng Thị Hoa CĐ15CNI  
Lê Trọng Hòa CĐ15CNI  
Vũ Quốc Hội CĐ15CNI  
Phạm Bích Ngọc CĐ15CNI  
Bùi Văn  Sơn CĐ15CNI  
Trịnh Nhật Tân CĐ15CNI  
2 Điện kỹ thuật Lê Quang  Độ CĐ15CNI  
Nguyễn Thị Duyên CĐ15CNI  
Nguyễn Hữu  Hải CĐ15CNI  
Vũ Quốc Hội CĐ15CNI  
Hoàng Duy Khánh CĐ15CNI  
Nguyễn Đình Kiên CĐ15CNI  
Phương Văn  Phong CĐ15CNI  
Bùi Tuấn Phương CĐ15CNI  
3 Hóa môi trường Vũ Quốc Hội CĐ15CNI  
4 Vật liệu in Nguyễn Hữu  Hải CĐ15CNI  
5 KN làm việc nhóm Phương Văn  Phong CĐ15CNI  
6 Vật lý đại cương Lưu Trung  Hiếu CĐ16CNI-1  
Đặng Anh  Huy CĐ16CNI-1  
Nguyễn Văn   Tôn CĐ16CNI-1  
Trần Anh   Tôn CĐ16CNI-1  
Hoàng Việt  Đức CĐ16CNTT-1  
Nguyễn Bá  Hiếu CĐ16CNTT-1  
7 Lý thuyết PC ảnh Hoàng Đức  Anh CĐ16CNI-1  
Lê Tuấn Anh CĐ16CNI-1  
Đinh Quang  Chiến CĐ16CNI-1  
Nguyễn Ngọc   Dương CĐ16CNI-1  
Trần Thành Đạt CĐ16CNI-1  
Lê Văn  Giang CĐ16CNI-1  
Lê Thanh  Hải  CĐ16CNI-1  
Nguyễn Đức  Khang CĐ16CNI-1  
Phạm Quý  Khang CĐ16CNI-1  
Phạm Như  Thuần CĐ16CNI-1  
Nguyễn Văn   Tôn CĐ16CNI-1  
Trần Anh   Tôn CĐ16CNI-1  
8 Vật liệu in Đào Duy  Văn CĐ16CNI-1  
9 Vẽ kỹ thuật Hoàng Đức  Anh CĐ16CNI-1  
Đinh Quang  Chiến CĐ16CNI-1  
Lê Xuân   Chinh CĐ16CNI-1  
Nguyễn Ngọc   Dương CĐ16CNI-1  
Trần Văn  Đạt CĐ16CNI-1  
Lê Văn  Giang CĐ16CNI-1  
Lê Thanh  Hải  CĐ16CNI-1  
Lưu Trung  Hiếu CĐ16CNI-1  
Vừ Mí   Hoà CĐ16CNI-1  
Phạm Quang  Hoàng CĐ16CNI-1  
Trịnh Duy  Hoàng  CĐ16CNI-1  
Lê Thị Lan  Hương  CĐ16CNI-1  
Nguyễn Văn  Khôi CĐ16CNI-1  
Bùi Thành  Long CĐ16CNI-1  
Nguyễn Đăng  Mẫn CĐ16CNI-1  
Trần Văn   Quý CĐ16CNI-1  
Trịnh Thanh  Thuỷ CĐ16CNI-1  
Đào Duy  Văn CĐ16CNI-1  
Nguyễn Việt  Dũng CĐ16CNI-1  
Kiều Tuấn   Anh CĐ16CNI-2  
Lê Quang  Hoàng CĐ16CNI-2  
Hoàng Văn   Mạnh CĐ16CNI-2  
Thái Tuấn  Ngọc CĐ16CNI-2  
10 Hóa lý Lê Văn  Giang CĐ16CNI-1  
Nguyễn Văn  Khôi CĐ16CNI-1  
11 Xác suất thống kê Nguyễn Phạm Thế  Duy CĐ16CNTT-1  
Nguyễn Bá  Hiếu CĐ16CNTT-1  
Bế Nhật  Ngọc CĐ16CNTT-1  
Nguyễn Quang  Vinh CĐ16CNTT-1  
12 Kỹ thuật trình bày Nguyễn Phạm Thế  Duy CĐ16CNTT-1  
Hoàng Việt  Đức CĐ16CNTT-1  
Nguyễn Bá  Hiếu CĐ16CNTT-1  
13 Cơ ứng dụng Phạm Hải  Ninh CĐ15VLVH  
Nguyễn Mạnh  Phúc CĐ15VLVH  
Bạch Tiến  Thuỷ CĐ15VLVH  
14 Hoá lý  Bạch Tiến  Thuỷ CĐ15VLVH  
15 Điện kỹ thuật Phạm Hải  Ninh CĐ15VLVH  
Bạch Tiến  Thuỷ CĐ15VLVH  
              Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017
        NGƯỜI LẬP
           
           
           
         Đặng Việt Đức

 

Các tin đã đưa:
» Khai giảng Khóa đào tạo kiến thức – kỹ năng vận hành thiết bị ngành in cho cán bộ, công nhân Nhà in Báo Vĩnh Phúc (9/13/2017 11:41:00 AM)
» Hoạt động đầu khóa dành cho các tân sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp In khóa 2017 – 2020 (8/29/2017 4:19:00 PM)
» Thứ trưởng Phan Tâm về thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp In (7/12/2017 6:52:00 PM)
» BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM TỐT NGHIỆP NĂM 2017 - Lớp CĐ13.VHVL-Hệ Cao đẳng, Khóa học 2013-2017 (6/14/2017 10:32:00 AM)
» BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM TỐT NGHIỆP NĂM 2017 - Lớp CĐ14.CNI - Hệ Cao đẳng, Khoá học 2014 - 2017 (6/14/2017 10:27:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi