Danh sách sinh viên trúng tuyển đợt 1 năm 2016

Đăng bởi administrator vào 1402

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            Hà Nội, Ngày 15 tháng 08 năm 2016
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM HỌC BẠ VÀ ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP
ĐỢT XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH ĐỢT 1
                           
NGÀNH: CÔNG NGHỆ IN
 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Tên tỉnh Tổ hợp điểm Tổng điểm
 chưa có ƯT
Kết quả xét tuyển
Toán  Lý  Hoá Văn  Anh
1 Hoàng Đức Anh 3/18/1998 Nam 001098003157 Hà Nội 6.3 7.3 6.9     20.5 Trúng tuyển
2 Lê Tuấn Anh 9/8/1998 Nam 071046350 Tuyên Quang 7 7.3 6     20.3 Trúng tuyển
3 Nguyễn Xuân  Bằng 7/16/1998 Nam 017369782 Hà Nội 7.1 7.1 7.3     21.5 Trúng tuyển
4 Nguyễn Nhân Cảnh 5/23/1997 Nam 0174746623 Hà Nội 5.6 5.7 6.8     18.1 Trúng tuyển
5 Đinh Quang  Chiến 3/7/1998 Nam 01098000552 Hà Nội 4.5 5.1 6.1     15.7 Trúng tuyển
6 Trần Thành  Đạt 10/19/1996 Nam 187632671 Nghệ An 8.9 7.4 7.6     23.9 Trúng tuyển
7 Trần Văn  Đạt 7/2/1997 Nam   Thái Bình 5.9 6.8 5.6     18.3 Trúng tuyển
8 Lê Văn Giang 1/15/1998 Nam 013541661 Hà Nội 7 7.5 6.8     21.3 Trúng tuyển
9 Lê Thanh  Hải 4/14/1997 Nam   Hà Nội 6.8     7.7 6 20.5 Trúng tuyển
10 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12/13/1998 Nữ   Phú Thọ 6.3 6.6 6.3     19.2 Trúng tuyển
11 Lưu Trung  Hiếu 7/7/1998 Nam 013517474 Hà Nội 6.4 7.1     7.4 20.9 Trúng tuyển
12 Trịnh Duy  Hoàng 12/3/1996 Nam 152167497 Thái Bình 5.8 5.3 5.3     16.4 Trúng tuyển
13 Lê Thị Lan  Hương 3/5/1998 Nữ 0173570065 Hà Nội 8.1 7.5 7.7     23.3 Trúng tuyển
14 Đặng Anh Huy 2/17/1998 Nam 013593487 Hà Nội 7.3 6     6.2 19.5 Trúng tuyển
15 Nguyễn Đình  Huy 2/19/1998 Nam 0175365529 Hà Nội 6.9 6.9 5.8     19.6 Trúng tuyển
16 Nguyễn Đức Khang 8/15/1996 Nam 125683485 Bấc Ninh 6.1 6.5 6.4     19 Trúng tuyển
17 Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 3/18/1998 Nữ 017357128 Hà Nội  7.4 6.7 7     21.1 Trúng tuyển
18 Nguyễn Thuỳ  Linh 12/3/1998 Nữ 0011980022968 Hà Nội 5.1 5.4 6.1     16.6 Trúng tuyển
19 Nguyễn Duy  Lợi 1/21/1998 Nam 017369757 Hà Nội 6.1 7.8 7.6     21.5 Trúng tuyển
20 Nguyễn Đăng  Mẫn 12/2/1998 Nam 017423407 Hà Nội 5.9 7.3 7.5     20.7 Trúng tuyển
21 Nguyễn Viết  Mạnh 8/7/1997 Nam 036097001375 Nam Định 4.6 7 5.3     16.9 Trúng tuyển
22 Nguyễn Minh  Phương 10/20/1994 Nam   Hà Nội 5.6 6.8 6.6     19 Trúng tuyển
23 Trịnh Thanh Thuỷ 10/25/1998 Nữ   Hà Nội 6.2 6.4 6     18.6 Trúng tuyển
24 Vũ Xuân  Trường 1/8/1998 Nam 013505417 Hà Nội 7.4 6.7 7.1     21.2 Trúng tuyển
25 Bùi Doãn  Tuân 2/2/1998 Nam 017423514 Hà Nội 6.7 6.8 5.8     19.3 Trúng tuyển
26 Nguyễn Huy  Tùng 9/25/1998 Nam 017458480 Hà Nội 7.8 7.9 7.7     23.4 Trúng tuyển
27 Tạ Thị  Tươi 10/13/1997 Nữ   Hà Nội 6.1 7.2 6.6     19.9 Trúng tuyển
28 Bùi Doãn  Việt 8/2/1998 Nam 017423540 Hà Nội 6.6 7.9     6.4 20.9 Trúng tuyển
29 Huỳnh Lê Tiểu Bình 10/10/1998 Nam 231140022 Thành phố Pleiku 4.00 5.20 4.20     13.40 Trúng tuyển
30 Nguyễn Hữu Đạt 18/06/1998 Nam 152219046 Thái Bình 4.00 5.20 3.60     12.80 Trúng tuyển
31 Phạm Thị Hà 02/07/1998 Nữ 142809952 Hải Dương 6.00     5.50 2.38 13.88 Trúng tuyển
32 Đỗ Thị Hằng 07/10/1998 Nữ 017471758 Hà Nội 4.00 4.60 3.40     12.00 Trúng tuyển
33 Nguyễn Đức  Hiếu 02/07/1997 Nam 001097013175 Hà Nội 3.80 6.00 4.20     14.00 Trúng tuyển
34 Nguyễn Ngọc Huy 21/06/1998 Nam 174633225 Thanh Hoá 5.30 6.20 5.80     17.25 Trúng tuyển
35 Phạm Thị Hồng Nhung 22/09/1998 Nữ 164622912 Ninh Bình 6.50     7.00 4.43 17.93 Trúng tuyển
36 Đoàn Thị  Sao 21/01/1998 Nữ 163439584 Nam Định 7.00 6.00 5.60     18.60 Trúng tuyển
37 Nguyễn Thế Sơn 31/01/1998 Nam 001098001307 Hà Nội 3.75 5.20 4.20     15.15 Trúng tuyển
38 Lương Châu Tuấn 28/07/1997 Nam 013398240 Hà Nội 5.00 5.00 3.40     13.40 Trúng tuyển
39 Bùi Đức Thắng 28/08/1998 Nam 061042594 Yên Bái 6.25 7.40 6.60     20.25 Trúng tuyển
                           
NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG
 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Tên tỉnh Tổ hợp điểm Tổng điểm chưa có ƯT Kết quả xét tuyển
Toán  Lý  Hoá Văn  Anh
   
1 Nguyễn Việt Dũng 9/2/1995 Nam   Hà Nội 5.3 5 5.9     16.2 Trúng tuyển
2 Phạm Bình Dương 1/2/1998 Nam 101310231 Quảng Ninh 5.9 5.7 5.7     17.3 Trúng tuyển
3 Nguyễn Phạm Thế Duy 10/21/1995 Nam   Hà Nội 6.3 7.6 6.5     20.4 Trúng tuyển
4 Nguyễn Thu  Hiền 6/14/1998 Nữ   Hà Nội 6.2 6.6 6.4     19.2 Trúng tuyển
5 Nguyễn Bá  Hiếu 4/30/1998 Nam 001098006618 Hà Nội 6.3 7 7.7     21 Trúng tuyển
6 Trương Bế  Minh 6/22/1995 Nam   Cao Bằng 4   5.8   5.5 15.3 Trúng tuyển
7 Nguyễn Xuân  Quang 12/1/1998 Nam 017458198 Hà Nội 7.4     7.5 7.3 22.2 Trúng tuyển
8 Trần Thị  Thu 7/26/1998 Nữ 035198000650 Hà Nam 7.7 6.8 6.6     21.1 Trúng tuyển
9 Hoàng Ngọc Anh 18/07/1994 Nam 013124733 Hà Nội 3.25     6.25 2.88 12.38 Trúng tuyển
10 Trần Thị Huế 29/08/1998 Nữ 152234378 Thái Bình 6.0 5.4 5.4     16.8 Trúng tuyển
       
                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                           
                  (đã ký)
                           
                           
                  Trần Văn Sơn

 

Các tin đã đưa:   
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi