PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch Tài chính là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

A. Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng:

1. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý, điều hành công tác kế toán, thống kê, tài chính của Nhà trường.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán, thống kê, tài chính trong trường theo quy định quản lý của Nhà nước, đồng thời làm nhiệm vụ giám sát tài chính tại nhà trường.

B. Phòng Kế hoạch Tài chính có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Tổ chức xây dựng kế hoạch dự toán của các đơn vị trong trường, các hợp đồng kinh tế của Nhà  trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Tổ chức quản lý, theo dõi các nguồn kinh phí, doanh thu thực hiện trích lập và quản lý các quỹ tập trung của Nhà trường.

3. Quản lý chi phí, kiểm tra, giám sát, theo dõi sử dụng kinh phí, vốn, tài sản, tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính trong toàn trường. Thanh quyết toán kịp thời, theo đúng chế độ quy định đối với các loại kinh phí được cấp và các nguồn kinh phí khác của Nhà trường.

4. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của nhà trường.

5. Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định quản lý, phân cấp về lĩnh vực kế toán, thống kê, tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, các định mức kinh tế kỹ thuật.

7. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác kế toán, thống kê, tài chính do Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường ban hành.

8. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất, các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm của nhà trường. Cung cấp các số liệu, tài liệu kế toán tài chính cho các đơn vị có liên quan theo quy định của Nhà nước.

9. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước  và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

C. Phòng Kế hoạch Tài chính có quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Hiệu trưởng Nhà trường ủy quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan.

4. Kiến nghị, đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường và cơ quan tài chính cấp trên xử lý các vi phạm luật lệ và chế độ kế toán, ngăn ngừa không để xảy ra tham ô, lãng phí, xâm phạm làm thiệt hại tài sản.

5. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính là ủy viên thường trực Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

6. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ chức công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó (nếu cần). Tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ, công nhân viên của Phòng.

D. Phòng Kế hoạch Tài chính do Trưởng phòng phụ trách và viên chức chuyên môn nghiệp vụ, có thể tổ chức các Tổ công tác theo yêu cầu nhiệm vụ.

1. Trưởng phòng

- Trưởng phòng do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại văn bản này.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự phân công trực tiếp và điều hành thống nhất của Trưởng phòng.