BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /QĐ-CĐCNI                                                                                                                  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các Qui trình trong quản lý đào tạo

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

 

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp in;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp in;

Căn cứ thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ thực tiễn Trường Cao đẳng Công nghiệp In;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Qui trình trong quản lí đào tạo (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  - Như Điều 3;                                                                                                 (Đã ký)

  - Vụ TCCB - Bộ TT&TT (để b/c);

  - Ban Giám hiệu;

  - Lưu: VT, ĐT.                                                                                   Trần Văn Sơn

 

1.Qui trình Phân công Giảng viên giảng dạy

2.Qui trình Phân công Giáo viên chủ nhiệm

3.Qui trình Tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp các hệ

4.Qui trình tổng kết giờ lao động của Giảng viên

5.Qui trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

6.Qui trình tổ chức xét tốt nghiệp các hệ

7.Qui trình Quản lý - cấp phát và lưu trữ Văn bằng tốt nghiệp

Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Trung cấp nghề

Quy chế