KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị Kinh doanh là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

Khoa Quản trị Kinh doanh có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

I. Chức năng:

1. Tổ chức đào tạo cử nhân bậc cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường trong công tác quản lý và đào tạo.

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

4. Biên soạn, tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo của khoa và theo sự phân công của Trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Đào tạo và giảng dạy

- Xây dựng chiến lược phát triển Khoa, tham gia xây dựng chiến lược phát triển Trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Tham gia các chương trình đào tạo, giảng dạy thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu, bài giảng, đề thi cho các môn học thuộc ngành quản trị kinh doanh. Nghiên cứu bổ sung, cải tiến, hoàn thành mục tiêu, nội dung, chương trình, chiến lược và phương pháp đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo và thực hiện quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo đối với các môn học thuộc Khoa theo quy định của Trường.

Tổ chức thực hiện kế hoạch được giao, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện các kế hoạch.

2 Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng, đề xuất triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định của Nhà trường.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, sinh hoạt chuyên đề, các hội thảo khoa học chuyên ngành để nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

c. Quản lý nguồn nhân lực

- Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng cán bộ giảng dạy, nhân viên, sinh viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng và các quy định của Nhà nước. Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.

- Lập kế hoạch đào tạo, bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhân viên; phát triển đội ngũ giảng viên kế cận của Khoa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chiến lược của Nhà trường. Tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Quản lý, tổ chức khai thác tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, kinh phí được giao vào việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất theo quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

d. Một số nhiệm vụ khác

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... trong và ngoài nước trong khuôn khổ được Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhằm tăng cường tiềm lực cho Khoa.

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... khi Nhà trường phát động.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

3. Quyền hạn

- Đề nghị, yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên; các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước; các đơn vị trực thuộc nhà trường; các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc về Khoa và quản lý trong phạm vi được phân cấp. Sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao.

- Đề xuất, trình Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các Tổ, Bộ môn trực thuộc Khoa.

III. Tổ chức bộ máy gồm:

- Lãnh đạo Khoa;

- Văn phòng Khoa;

- Các bộ môn thuộc Khoa;

- Các lớp học sinh, sinh viên được giao cho Khoa quản lý.

1. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa

Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa đề xuất, lựa chọn và trình Hiệu trưởng quyết định. Thành viên của Hội đồng khoa học cấp khoa gồm: Trưởng khoa và một số giảng viên có kinh nghiệm trong khoa. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa làm chủ tịch. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa có chức năng tư vấn, giúp Trưởng khoa xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

2. Lãnh đạo Khoa

- Lãnh đạo Khoa gồm: Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa.

- Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khoa trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này và các quy định khác của Nhà trường.

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh là ủy viên Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên; Hội đồng tự đánh giá trường đại học, Hội đồng thi tốt nghiệp và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

- Phó Trưởng khoa là người giúp việc cho Trưởng khoa, điều hành một hay một số lĩnh vực của Khoa theo sự phân công của Trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công. Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa.

3. Văn phòng Khoa

- Văn phòng Khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo quy định của Khoa và Nhà trường.

- Văn phòng Khoa hoạt động theo quy định của Trưởng khoa và không trái với quy định này.

4. Bộ môn thuộc Khoa

-  Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

- Bộ môn được thành lập do nhu cầu đào tạo của Khoa, bao gồm các giảng viên (kể cả giảng viên kiêm nhiệm) giảng dạy cho một môn học hoặc một số môn học. Số lượng giảng viên trong bộ môn được xác định chủ yếu theo khối lượng giảng dạy của bộ môn (có tính đến số lượng môn học, cấp học, loại hình đào tạo, khối lượng nghiên cứu khoa học...).

- Bộ môn có nhiệm vụ chính sau đây:

a. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, phương pháp đào tạo, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa:

- Tổ chức soạn thảo giáo án, bài giảng, lựa chọn hình thức và phương pháp giảng dạy thích hợp.

- Tiến hành lên lớp giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn các tiểu luận cho sinh viên.

- Xác định nội dung, hình thức và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thi của sinh viên.

b. Tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, bổ sung, đổi mới, phát triển và hoàn thiện giáo trình, bài tập, bài thí nghiệm, tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao.

c. Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của giảng viên và nhân viên phục vụ đào tạo trong bộ môn. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại. Theo dõi và giám sát lịch trình giảng dạy, chất lượng giảng viên thuộc bộ môn (kể cả giảng viên thỉnh giảng). Xây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, phát triển toàn diện, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa giảng viên theo quy định của Nhà nước.

d. Đảm bảo nội dung, tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học được giao hoặc đăng ký thực hiện.

e. Thực hiện chế độ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích được giao.

f. Chăm lo xây dựng phong trào thi đua giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Bộ môn.

g. Đề xuất và thực hiện hợp tác với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành dưới mọi hình thức nhằm gắn bó bộ môn với thực tế sau khi có ý kiến của Khoa và Nhà trường.

h. Đứng đầu bộ môn là Trưởng bộ môn. Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên trong bộ môn.