NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

  1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo mục tiêu, chương trình giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xã hội.  
  2. Đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ cán bộ, viên chức cho ngành công nghiệp sản xuất in đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  3. Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo và các hoạt động giáo dục khác; công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
  4. Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu, kế hoạch giảng dạy đối với các ngành trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  ban hành.
  5. Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.
  6. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, quản lý, sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho sinh viên, học sinh và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
  8. Tổ chức và tham gia các hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo qui định của nhà nước.
  9. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.