KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

1. Khoa Công nghệ Cơ khí là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Khoa Công nghệ Cơ khí có các chức năng sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành nghề thuộc các lĩnh vực: Cơ khí in, cắt gọt kim loại, hàn cắt kim loại theo kế hoạch chung của Nhà trường.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng nhà trường.

A. KHOA

I. Khoa Công nghệ Cơ khí có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành nghề: Cơ khí in, cắt gọt kim loại, hàn cắt kim loại thuộc các bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.

2. Quản lý và tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc khoa quản lý; giảng dạy các bộ môn kỹ thuật cơ sở ngành và các môn chuyên ngành.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, quản lý điểm tổng kết môn học, sơ kết học kỳ. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên học sinh lập danh sách học sinh, sinh viên trong Khoa đủ tư cách dự thi tốt nghiệp.

4. Chủ trì trong việc xây dựng, in ấn và phát hành đề thi hết môn, thi kết thúc học phần, thi học kỳ và thi tốt nghiệp các môn học thuộc khoa quản lý.

5. Quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành của khoa, tham gia thiết kế và chế tạo mô hình học.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

7. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và sinh viên nghiên cứu khoa học.

8. Phối hợp với các bộ môn tổ chức dự giờ, dự lớp, phân loại giáo viên cấp khoa.

9. Tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

10. Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính trong việc mua vật tư, nguyên liệu, dụng cụ và thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập chuyên môn của Khoa theo từng năm học.

11. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong khoa.

12. Tổ chức tham gia các hoạt động đoàn thể.

13. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. Khoa Công nghệ Cơ khí có các quyền hạn như sau:

1. Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp học sinh, sinh viên thuộc Khoa quản lý.

3. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong khoa theo quy định của Nhà trường.

4. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các bộ môn, các xưởng thực hành trực thuộc; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng.

III. Trách nhiệm của Khoa Công nghệ Cơ khí:

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khoa.

2. Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chất lượng đào tạo của Khoa, chất lượng chương trình, giáo trình giảng dạy mà Khoa áp dụng.

IV. Cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ Cơ khí như sau:

1. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa

2. Văn phòng Khoa

3. Các Tổ bộ môn

4. Các lớp học sinh, sinh viên được giao quản lý

 Văn phòng Khoa có trợ lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy theo yêu cầu. Văn phòng Khoa có trách nhiệm giúp Trưởng khoa trong công tác quản lý và lên kế hoạch các hoạt động của Khoa; tiếp nhận và xử lý các thông tin trong nội bộ khoa và các thông tin chung của nhà trường theo yêu cầu của Trưởng khoa.

Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về quản lý, điều hành mọi hoạt động của Khoa trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Trưởng khoa là người giúp việc cho Trưởng khoa điều hành một hoặc một số lĩnh vực của Khoa; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các nhiệm vụ được phân công. Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa hoặc Hội đồng khoa học của Khoa

V. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa:

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa do Trưởng khoa thành lập và lựa chọn các thành viên. Thành viên của Hội đồng Khoa học cấp Khoa bao gồm: Trưởng, Phó khoa, Trưởng các bộ môn và một số giáo viên chuyên môn. Hội đồng này do Trưởng khoa làm Chủ tịch.

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa có chức năng tư vấn giúp Trưởng khoa xem xét, quyết định các vấn đề được quy định tài Điều 3 và Điều 4 của Quy định này.

B. BỘ MÔN

- Bộ môn là đơn vị học thuật, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn chuyên ngành hoặc các môn cơ sở ngành cho các bậc đào tạo.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn giáo trình, giáo án, bài tập, bài thí nghiệm chuyên ngành phù hợp với yêu cầu đào tạo.

- Tổ chức thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy.

- Phối hợp với khoa trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên trong tổ bộ môn.

- Phối hợp với khoa, Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa tổ chức dự giờ, dự lớp, kiểm tra tiến độ và nội dung giảng dạy của giáo viên, đánh giá, phân loại giáo viên.

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học được giao hoặc đăng ký thực hiện.

- Nghiên cứu, đề xuất với khoa và các đơn vị khác trong trường về những lĩnh vực có liên quan tới hoạt động chuyên môn của Tổ bộ môn, của khoa và các hoạt động chung của Nhà trường.

- Bộ môn do Trưởng bộ môn phụ trách, Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề xuất của Trưởng khoa. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao.