Hiệu trưởng: Trần Văn Sơn

ĐT: 04.37644489

Email: tvson@mic.gov.vn

 

Phó Hiệu trưởng: Vũ Kết Đoàn

ĐT: 04.37644489

Email: vuketdoan@yahoo.com

 

Phó Hiệu trưởng: Lưu Đình Quyết

ĐT: 04.37644489

Email: quyetin@yahoo.com