Lưu ý: Hiện nay Nhà trường đào tạo các lớp cao đẳng chính quy

                          - Thời gian học ngoài giờ hành chính

                          - Ngành đào tạo: Công nghệ in; Công nghệ thông tin.

            

       Nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 30/10 /2016