BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

                

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                     Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 THI HỌC KỲ I KHỐI LỚP CĐ16 VÀ TCN K42

HỌC KỲ III KHỐI LỚP CĐ15CNI

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRƯỚC KHI THI

1. Các Khoa đôn đốc GV giảng dạy theo Thời khóa biểu và chủ động dạy bù (nếu có) đối với các lớp nêu trên đến hết ngày 30/12/2016. (Riêng lớp CĐ16CNI 2 GV chủ động dạy bù cho đến hết chương trình).

       2. GV phụ trách các môn học lý thuyết và thực hành hoàn thành các công việc sau:

            - Kiểm tra: Cho đủ số điểm theo qui định đối với từng hệ. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ đầu điểm kiểm tra có lí do thì GVBM phải tổ chức kiểm tra cho đủ điểm, trường hợp học sinh, sinh viên thiếu đầu điểm kiểm tra không có lí do thì GV cho điểm “Không” vào đầu điểm đó.

- Ghi điểm kiểm tra định kỳ môn học vào “Sổ điểm” trước ngày 06/1/2017 (Riêng CĐ16CNI 2 trước ngày 20/1/2017). Sau khi đã vào điểm, không được sửa chữa, tẩy xóa. Nếu môn học nào không vào điểm ở “Sổ điểm” đúng thời hạn thì GV giảng dạy chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo nhà trường.

- GVBM gửi danh sách số HSSV không đủ điều kiện dự thi (theo Quy chế Đào tạo) cho đ/c Đức phòng Đào tạo trước ngày 28/12/2016. Kết thúc ngày dạy 30/12/2016 nếu còn HSSV không đủ điều kiện dự thi đề nghị GVBM gửi danh sách bổ xung về Phòng Đào tạo.

3. Phòng Tài chính – kế toán lập danh sách HSSV chưa nộp học phí về Phòng Đào tạo trước ngày 28/12/2016.

II. LỊCH THI

1. Thời gian: Thi buổi chiều từ 14h.

2. Địa điểm: Phòng học nhà A.

3. Lịch thi các môn lý thuyết

Ngày thi

Buổi

Lớp

Môn thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

Thứ 3

03/1/2017

Chiều

CĐ16CNI(1)

Tiếng anh 1

402; 403

Khoa CNI cử 7 GV

Khoa KHĐC cử 2 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNTT

CĐ16CNI(2)

Tiếng anh 1

303

CĐ15CNI

Xác suất thống kê

304

M78

In đại cương

302

Thứ 4

04/1/2017

Chiều

CĐ16CNI(1)

Hóa học đại cương

402; 403

Khoa CNI cử 7 GV

Khoa KHĐC cử 2 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNTT

CĐ16CNI(2)

Hóa học đại cương

303

CĐ15CNI

Đồ họa vi tính

304

M78

CN in offset

302

Thứ 6

06/1/2017

Chiều

CĐ16CNI(1)

Toán cao cấp

402; 403

Khoa CNI cử 7 GV

Khoa KHĐC cử 2 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNTT

CĐ16CNI(2)

Toán cao cấp

303

CĐ15CNI

Tiếng anh 3

304

M78

Vẽ kỹ thuật

302

Thứ 2

09/1/2017

Chiều

CĐ16CNI(1)

In đại cương

402; 403

Khoa CNI cử 5 GV

Khoa KHĐC cử 2 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNTT

Lập trình CC++

CĐ16CNI(2)

In đại cương

303

CĐ15CNI

Kỹ thuật dàn trang

304

Thứ 4

11/1/2017

Chiều

CĐ16CNI(1)

Tin học đại cương

402; 403

Khoa CNI cử 5 GV

Khoa KHĐC cử 2 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNTT

CĐ16CNI(2)

Tin học đại cương

303

CĐ15CNI

Vẽ kỹ thuật

304

Thứ 6

13/1/2017

Chiều

CĐ16CNI(1)

NLCB CN Mác- Lênin

402; 403

Khoa CNI cử 5 GV

Khoa KHĐC cử 2 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNTT

CĐ16CNI(2)

NLCB CN Mác- Lênin

303

CĐ15CNI

Số hóa hình ảnh

304

Thứ 2

16/1/2017

Chiều

CĐ15CNI

Hóa hữu cơ

304

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

III. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. GV giảng dạy ra đề thi có xác nhận của Trưởng khoa, niêm phong gửi đ/c Đức Phòng Đào tạo trước ngày 27/12/2016.

2. Giáo viên coi thi đến Phòng đào tạo (P201 nhà A) trước giờ thi 10 phút.

3. Ngày hôm sau của từng buổi thi, các Khoa có môn thi thuộc khoa phụ trách cử GV đến nhận bài thi về chấm và trả bài thi về phòng Đào tạo sau 3 ngày (tính từ khi nhận bài thi).

4. GVCN có trách nhiệm thông báo lịch thi học phần đến HSSV lớp mình phụ trách.

5. Những HSSV chưa hoàn thành đóng tiền học phí theo danh sách Phòng Tài chính – kế toán lập không được thi.

6. Các đồng chí Trưởng khoa có trách nhiệm phân công, đôn đốc nhắc giáo viên tham gia  coi thi, chấm thi thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

       - Ban giám hiệu (để b/c);

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

ĐÀO TẠO

- Các Phòng (để phối hợp);

- Các Khoa;

- GVCN;

- Đăng lên website;

- Lưu: Đào tạo.

 

 

 

 

    Nguyễn Hòa Bình