Trường Cao đẳng Công nghiệp In

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Ông Trần Văn Sơn
Điện thoại: 04.3834 9306
Email: tvson@mic.gov.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ông Lưu Đình Quyết
Điện thoại: 04.3793 8660
Email: ldquyet@mic.gov.vn

Ông Vũ Kết Đoàn
Điện thoại: 04.8587 5912
Email: vkdoan@mic.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Kiên

Điện thoại: 04. 3837 4970

Email: tranhuukien@gmail.com

 

Phòng Tài chính - Kế toán 

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phong Lan

Điện thoại: 04.66563131  

Email: phonglan16975@gmail.com

 

Phòng Đào tạo
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hòa Bình

Điện thoại: 04.85876963       

Email: binhink@gmail.com

 

CÁC KHOA ĐÀO TẠO 

Khoa Công nghệ In
Trưởng khoa: Ông Giang Văn Khuyến
Điện thoại: 04. 8587 6962
Email: giang.vk@hoain.net

Khoa Công nghệ Thông tin
Phó Trưởng khoa: Ông Nguyễn Xuân Tình
Điện thoại: 0977905550
Email: tinhnxk42t@gmail.com

Khoa Công nghệ Bao bì

Phụ trách Khoa: Bà Phạm Thị Minh Thư

Khoa Khoa học Đại cương
Phó Trưởng khoa: Vũ Lệ Hằng
Điện thoại: 04.8587 6965
Email: vulehang2704@yahoo.com.vn

 

TRUNG TÂM

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo

Phụ trách Trung tâm: Bà Lưu Thị Khuyên

Điện thoại: 0903480987


CÁC ĐOÀN THỂ

Công đoàn       
Chủ tịch: Ông Trần Hữu Kiên

Điện thoại: 04.37655216

Email: tranhuukien@gmail.com 

 

Đoàn Thanh niên         

Bí Thư: Bà Nguyễn Thị Thu Phương                                                              

Điện thoại: 04.37655219

Email: nguyenthuphuong2212@gmail.com