CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

            Tên chương trình: Công nghệ in (Printing Technology)

            Trình độ  đào tạo: Cao đẳng

            Ngành đào tạo: Công nghệ in

            Hình thức đào tạo: Chính qui

            (Ban hành theo quyết định số:      /QĐ-CĐCNI  ngày    tháng     năm      của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp in)

1- Mục tiêu đào tạo:

            Đào tạo cử nhân Công nghệ in có trình độ ở bậc cao đẳng, có kiến thức cơ bản và năng lực cần thiết trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và có khả năng tham gia vào công việc quản lý sản xuất trong công nghiệp in và bao bì;

            Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Biết cách tự học  nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ;

            Có khả năng học lên trình độ đại học và các bậc cao hơn.

2- Thời gian đào tạo:  3 năm

3- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 152 Đơn vị học trình (ĐVHT)

4- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

5- Quy trình  đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

       Theo quyết định số 25/QĐ-BGDĐT  ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy và các quy định hiện hành của bộ Giáo dục và Đào tạo.

6- Thang điểm: Thang điểm 10

7- Khung chương trình đào tạo:

            Cấu trúc kiến thức của chương trình: Tổng số 152 ĐVHT

            Kiến thức giáo dục đại cương: 46   ĐVHT, không kể GDTC và GDQP

            Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 106  ĐVHT, trong đó:

- Kiến thức cơ sở ngành: 25 ĐVHT

- Kiến thức chuyên ngành: 81 ĐVHT (Trong đó: Lý thuyết 39 ĐVHT; Thực hành, Thực tập: 34 ĐVHT và Thi tốt nghiệp: 8 ĐVHT)

 

 

 

7.1- Danh mục các học phần bắt buộc:

7.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương   47 ĐVHT                                       

 

TT

MÃ MÔN HỌC

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

Tổng số

Lý thuyết, bài tập

Thực hành, thí nghiệm

I

 

Lý luận Mác – Lênin

và tư tưởng HCM

 14

 

 

1

GES1001

Những nguyên lý cơ bản của

Chủ nghĩa Mác-Lênin

7

 

 

2

GES1002

Đường lối cách mạng Đảng CSVN

4

 

 

3

GES1003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

II

 

Ngoại ngữ

10

 

 

4

GES1004

Tiếng anh 1

3

 

 

5

GES1005

Tiếng anh 2

3

 

 

6

GES1006

Tiếng anh 3

4

 

 

III

 

Toán, tin học và khoa học xã hội, tự nhiên

 22

 

 

7

GES1007

Toán cao cấp

 3

 

 

8

GES1008

Xác suất thống kê

 2

 

 

9

GES1009

Vật lý đại cương

 4

3.5

0.5

10

GES1010

Hóa học đại cương

 3

2.5

0.5

11

NTI1012

Tin học đại cương

5

4

1

12

GES1013

Pháp luật 

3

 

 

13

GES1014

Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

 

IV

GES1016

Giáo dục thể chất

3

 

 

V

 

Giáo dục quốc phòng

 

 

135 tiết

 

7.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 106 ĐVHT                  

         a. Kiến thức cơ sở ngành: 25 ĐVHT                                                              

 

TT

MÃ MÔN HỌC

 

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

Tổng số

Lý thuyết, bài tập

Thực hành, thí nghiệm

14

GES1116

Cơ kỹ thuật

3

3

 

15

GES1117

Vẽ kỹ thuật

3

3

 

16

GES1118

Điện kỹ thuật

3

3

 

17

GES1119

Hóa lý

4

3.5

0.5

18

NTI1121

Máy tính và mạng máy tính

2

2

 

19

PRT1122

In đại cương

3

3

 

20

PRT1123

Lý thuyết màu

2

2

 

21

PRT1124

Lý thuyết phục chế ảnh

2

2

 

22

PRT1125

Vật liệu in

3

3

 

 b. Kiến thức ngành:  81 ĐVHT

               b.1. Lý thuyết:  39 ĐVHT

 

 

TT

MÃ MÔN HỌC

 

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

Tổng số

Lý thuyết, bài tập

Thực hành, thí nghiệm

23

PRT1226

Số hóa hình ảnh

2

2

 

24

PRT1227

Đồ họa vi tính

2

2

 

25

PRT1228

Sắp chữ điện tử

3

3

 

26

PRT1231

Công nghệ chế tạo khuôn in

3

3

 

27

PRT1232

Công nghệ in Offset

5

                        5

 

28

PRT1233

Công nghệ in Flexo và Ống đồng

3

3

 

29

PRT1234

Công nghệ in kỹ thuật số

3

2

1

30

PRT1235

Công nghệ gia công xuất bản phẩm

5

5

 

31

PRT1236

Công nghệ gia công bao bì và tem nhãn

5

5

 

32

PRT1238

An toàn lao động

2

2

 

33

PRT1239

Quản chất lượng sản phẩm in

2

2

 

34

PRT1240

Quản trị sản xuất in

3

3

 

35

PRT1242

Tiếng anh chuyên ngành

2

2

 

       

             b.2.  Thực hành, thực tập và thi tốt nghiệp:  34 + 8 =  42 ĐVHT  

 

TT

MÃ MÔN HỌC

 

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

Tổng số

Lý thuyết, bài tập

Thực hành, thí nghiệm

1

 

Thực hành

23

 

23

36

PRT1343

Thực hành xưởng chế bản

8

 

8

 

 

Thực hành xử lý ảnh  và đồ họa

3

 

3

 

 

Thực hành sắp chữ điện tử

2

 

2

 

 

Thực hành chế tạo khuôn in

3

 

3

37

PRT1344

Thực hành xưởng máy in

7

 

7

 

 

Thực hành in Offset

4

 

4

 

 

Thực hành in Flexo

2

 

2

 

 

Thực hành in ống đồng

1

 

1

38

PRT1345

Thực hành xưởng gia công

 8

 

8

 

 

Thực hành gia công xuất bản phẩm

4

 

4

 

 

Thực hành gia công bao bì và tem nhãn

4

 

4

39

PRT1346

Thực tập nhận thức

1

 

1

40

PRT1347

Thí nghiệm chuyên ngành

1

 

1

 

 

Thực tập & Thi tốt nghiệp

 

 

 

41

PRT1348

Thực tập cuối khóa

8

 

8

42

PRT1449

Thi tốt nghiệp

8

8

 

 

Trình độ đào tạo :

CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo     :

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành     :

Thiết kế đồ họa

 

(Ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-ĐT

ngày      tháng      năm     của Hiệu trưởng trường CĐCN In)

 

1. Mục tiêu đào tạo:

     Đào tạo cử nhân cao đẳng CNTT có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm được những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học xã hội và khoa học tự  nhiên. Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, có kỹ năng khai thác và quản lý hệ thống thông tin máy tính, lập trình, thiết kế đồ họa máy tính…Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm đương các công tác về Công nghệ thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, xã hội nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực In – Truyền thông nói riêng.

      Ngoài ra sinh viên còn có khả năng học liên thông, liên kết lên các trình độ cao hơn.

2. Thời gian đào tạo                         : 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa : 153 Đơn vị học trình(ĐVHT)

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

     Theo quyết định số 25/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy và các quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm : Thang điểm 10.

7. Khung chương trình đào tạo :

7.1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo

     · Tổng khối lượng kiến thức toàn khoá  :              153 ĐVHT

     · Thời gian đào tạo :                                                    3 năm.

7.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình

7.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương                             46  ĐVHT

7.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                     117 ĐVHT

Trong đó:

          - Kiến thức cơ sở ngành                                     45 ĐVHT

          - Kiến thức chuyên ngành                                  46  ĐVHT

          - Thực tập tốt nghiệp                                            8 ĐVHT

          - Thi tốt nghiệp                                                    8 ĐVHT

(Qui định qui đổi khối lượng kiến thức :1ĐVHT = 15 tiết giảng LT  = 30 – 45  giờ BT-TH-TN = 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở)

7.2.1.   Kiến thức Giáo dục Đại cương:   47  ĐVHT

 

Stt

học phần

Tên học phần

Thời lượng

Tổng số

(ĐVHT)

LT

(tiết)

BT-TH

(tiết)

I

 

Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

14

 

 

 

1

GES1001

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

7

 

 

2

GES1002

Đường lối cách mạng Đảng CSVN

4

 

 

3

GES1003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

II

 

Ngoại ngữ

10

 

 

4

GES1004

Tiếng Anh 1

3

 

 

5

GES1005

Tiếng Anh 2

3

 

 

6

INT3148

Tiếng Anh 3

4

 

 

III

 

Toán, tin học, khoa học tự nhiên, xã hội

22

 

 

7

GES1006

Toán cao cấp

3

 

 

8

GES1008

Xác suất thống kê

2

 

 

9

GES1009

Vật lý đại cương

4

3.5

0.5

10

GES1010

Hóa học đại cương

3

2.5

0.5

11

INT3012

Tin học đại cương

5

4

1

12

GES1013

Pháp luật

3

 

 

13

GES1014

Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

 

IV

GES3016

Giáo dục thể chất

3

 

 

V

 

Giáo dục Quốc phòng

 

 

135 tiết

 

7.2.2        Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

7.2.2.1.Kiến thức Cơ sở ngành:

 

1

INT3117

Lập trình PHP

3

2

1

2

PRT3123

Lý thuyết màu

2

2

 

3

INT3118

Mỹ học đại cương

2

2

 

4

INT3119

Kỹ thuật trình bày

3

2

1

5

INT3013

Lập trình C++

3

3

 

6

INT3120

Xử lý ảnh kỹ thuật số với Photoshop

4

1

3

7

INT3121

Kiến trúc máy tính

3

3

 

8

INT3122

Lắp ráp, cài đặt & bảo trì máy tính

4

1

3

9

INT3123

Toán rời rạc

3

2

1

10

INT3124

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

11

INT3125

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

2

1

12

INT3126

Cơ sở dữ liệu

3

2

1

13

INT3127

Logic học

2

2

 

14

INT3128

Hệ thống thông tin quản lý

3

2

1

15

INT3129

Mạng máy tính

3

2

1

 

 

 

45

32

13

 

7.2.2.2. Kiến thức Chuyên ngành

 

16

INT3130

Tiếng Anh chuyên ngành

3

3

 

17

INT3131

CorelDraw

4

1

3

18

INT3132

Đồ họa máy tính với ILLustrator

3

1

2

19

INT3133

Dàn trang với Indesign

3

1

2

20

INT3134

Nguyên lý thiết kế đồ họa

3

2

1

21

INT3135

Thiết kế hạ tầng mạng

3

2

1

22

INT3136

Thực hành thiết kế

4

 

4

23

INT3137

Hệ điều hành mạng Microsoft Window Server

4

3

1

24

INT3138

Thiết kế Website

3

1

2

25

INT3139

Tin học quản lý

2

1

1

26

INT3140

Công nghệ CTF, CTP và Rip

3

1

2

27

INT3141

Lập trình Website nâng cao

3

1

2

28

INT3142

Đồ họa 3D (Render 3DsMax)

4

1

3

29

INT3144

Hoạt hình máy tính (Macromedia Flash)

3

1

2

30

PRT1346

Thực tập nhận thức

1

1

 

 

 

 

46

21

26

 

7.2.3. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

 

31

INT3146

Thực tập nghề nghiệp

8

 

 

32

INT3147

Thi tôt nghiệp

8

 

 

 

 

 

16

 

 

 

                                                                             

                           KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO NIÊN CHẾ

Học kỳ 1

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Mã môn học

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

7

CES1001

2

Toán cao cấp

3

CES1006

3

Vật lý đại cương

4

CES1009

4

Hóa học đại cương

3

CES1010

5

Tin học đại cương

5

INT3012

6

Lập trình C++

3

INT3013

7

Tiếng Anh 1

3

CES1004

8

Thực tập nhận thức

1

PRT1346

 

Tổng số

29

 

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Mã môn học

1

Đường lối cách mạng Đảng CSVN

4

CES1002

2

Xác suất thống kê

2

CES1008

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

INT3125

4

Mỹ học đại cương

2

INT3118

5

Tiếng Anh 2

3

CES1004

6

Kỹ thuật trình bày

3

INT3119

7

Kỹ năng làm việc nhóm

2

CES1014

8

Giáo dục thể chất

3

CES1016

9

Kiến trúc máy tính

3

INT3121

 

Tổng số

25

 

Học kỳ 3

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Ghi chú

1

Lý thuyết màu

2

PRT3123

2

Tiếng Anh 3

4

CES1005

3

Logic học

2

INT3127

4

Láp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

4

INT3122

5

Toán rời rạc

3

INT3123

6

Hệ thống thông tin quản lý

3

INT3128

7

Cơ sở dữ liệu

3

INT3126

8

Lập trình hướng đối tượng

4

INT3124

 

Tổng số

25

 

Học kỳ 4

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Ghi chú

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

CES1003

2

Tiếng Anh chuyên ngành

3

INT3130

3

Xử lý ảnh kỹ thuật số với Photoshop

4

INT3120

4

Mạng máy tính

3

INT3129

5

Thiết kế Website

3

INT3138

6

CorelDraw

4

INT3131

7

Đồ họa máy tính với Illustrator

3

INT3132

8

Dàn trang với Indesign

3

INT3133

 

Tổng số

26

 

Học kỳ 5

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Ghi chú

1

Pháp luật

3

CES1013

2

Nguyên lý thiết kế đồ họa

3

INT3134

3

Thiết kế hạ tầng mạng

3

INT3135

4

Thực hành thiết kế

4

INT3136

5

Tin học quản lý

2

INT3139

6

Công nghệ CTF, CTP và Rip

3

INT3140

7

Hoạt hình máy tính(Macromedia Flash)

3

INT3144

8

 Lập trình PHP

3

INT3117

 

Tổng số

24

 

Học kỳ 6

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Ghi chú

1

Hệ điều hành mạng Microsoft Window Server

4

INT3137

2

Lập trình Website nâng cao

3

INT3141

3

Đồ họa 3D(Render 3dsMax)

4

INT3142

4

Thực tập nghề nghiệp

8

INT3146

5

Thi tốt nghiệp

8

INT3147

 

Tổng số

27